Biased PHP By Tom from TBB Polska


Should I use MySQL or PostgreSQL?